FSI VUT v Brně FSI VUT v Brně  

POZOR ZMĚNA
nový studentský mail
VUTmail

Elektronická pošta studentů na FSI

Informace pro nové studenty (ak. rok 2016/2017)

Noví studenti FSI již nebudou mít fakultní mailové adresy a schránky. Budou používat pouze VUTmail. Proto jim nebude vytvářen ani fakultní účet (tzv. FSIlogin). Informace týkající se FSIloginu uvedená v potvrzení o přijetí neplatí.

Upozornění: změny studentské pošty

Studenti Fakulty strojního inženýrství budou od 23. července 2016 používat VUTmail adresu ve tvaru VUTlogin@vutbr.cz jako svoji studentskou mailovou adresu.

Maily budou doručovány dle Vaší volby do jednoho ze dvou cloudu - Office365 (výchozí) nebo Google Apps. Více informaci o VUTmail a jeho nastavení naleznete na portalu VUT. Doporučujeme vybrat schránku (Office365 nebo Google Apps) ještě před uvedeným datem.

Maily adresované na původní adresu FSIlogin@stud.fme.vutbr.cz budou přesměrovány na VUTmail adresu a budou doručeny do zvolené VUTmail schránky.

Maily doručené dříve do původní schránky na serveru mail.stud.fme.vutbr.cz budou dostupné stávajícími způsoby (WWW, IMAP, POP3) minimálně do konce roku 2016. Do VUTmail schránky si můžete zprávy přesunout/zkopírovat nástroji www rozhraní cloudu (POP3 - jen Google Apps) nebo v rámci poštovní aplikace na počítači. Další, nejméně vhodnou, možností je maily přeposlat.

Notice: changes of students' e-mail

Students of Faculty of Mechanical Engineering will use VUTmail address in the form VUTlogin@vutbr.cz as their student's e-mail address from July 23, 2016.

E-mail messages will be delivered to one of two clouds - Office365 (default) or Google Apps (depends on your choice). You can find more information about VUTmail and its settings on portal BUT. We recommend that you select a mailbox (Office365 or Google Apps) before given date.

E-mail messages addressed to the original address FSIlogin@stud.fme.vutbr.cz will be forwarded to VUTmail address and will be delivered to selected VUTmail mailbox.

E-mail messages previously delivered to the orginal mailbox at mail.stud.fme.vutbr.cz server will be available by the current ways (WWW, IMAP, POP3) at least till the end of 2016. You can move/copy older messages from original mailbox to VUTmail mailbox using tools on the cloud www interface (POP3 - Google Apps only) or within the mail application. Other, the least suitable option is to forward these e-mail messages.

 

© 2002–2016 FSI